September 13, 2020

Bài Giảng: Chúa Nhật 24 Thường Niên (A) - 2020

#Catholic #homily Bài giảng của Cha Trần Vĩnh Khôi tại Giáo Xứ Thánh Antôn, Wichita, Kansas, vào Chúa Nhật, 13 Tháng 9, 2020 — "I Thirst" (John 19:28) #podcast

More episodes

Load more

Play this podcast on Podbean App